نمونه پاکتهای بسته بندی (دوی پک) مایعات با قابلیت نصب درب وسط